Stadgar

STADGAR för den ideella föreningen Vilshärads Badortsförening med hemort i Vilshärad.

Stadgarna ändrade av årsmöte 2012-08-05, samt årsmöte 2013-08-18.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

Föreningens uppgift är att medverka till trivsel och gemenskap mellan invånarna i Vilshärad samt för att verka för en sund utveckling av Vilshärads samhälle.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

4 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter gemensamt.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1/7 t.o.m den 30/6.

6 § Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

7 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

8 § Stadgeändring

Ändring av stadgarna kan ske efter två av varandra följande möten, av vilka det ena skall vara ordinarie årsmöte. Beslut om sådan ändring skall fattas av minst 2/3 majoritet. Förslag till stadgeändring kan framläggas av såväl styrelsen som enskild medlem men i senare fallet skall förslag skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet för att kunna tas upp till behandling vid detsamma.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt föreningsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

Rätt till medlemskap i föreningen äger fastighets-, villa-, stug-, och tomtägare i Vilshärad. Även annan person med intresse för Vilshärads samhälle medges, efter styrelsens godkännande, medlemskap i föreningen.

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen, via brev eller epost, anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

• har rätt till information om föreningens angelägenheter,

• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan,

• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,

• skall betala medlemsavgift senast den 31/10

 

 

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

14 § Tidpunkt, kallelse

Page 1 of 3 | Next page