Stadgar

STADGAR för den ideella föreningen Vilshärads Badortsförening med hemort i Vilshärad.

Stadgarna ändrade av årsmöte 2012-08-05, samt årsmöte 2013-08-18.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

Föreningens uppgift är att medverka till trivsel och gemenskap mellan invånarna i Vilshärad samt för att verka för en sund utveckling av Vilshärads samhälle.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

4 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter gemensamt.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1/7 t.o.m den 30/6.

6 § Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

7 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

8 § Stadgeändring

Ändring av stadgarna kan ske efter två av varandra följande möten, av vilka det ena skall vara ordinarie årsmöte. Beslut om sådan ändring skall fattas av minst 2/3 majoritet. Förslag till stadgeändring kan framläggas av såväl styrelsen som enskild medlem men i senare fallet skall förslag skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet för att kunna tas upp till behandling vid detsamma.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt föreningsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

Rätt till medlemskap i föreningen äger fastighets-, villa-, stug-, och tomtägare i Vilshärad. Även annan person med intresse för Vilshärads samhälle medges, efter styrelsens godkännande, medlemskap i föreningen.

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen, via brev eller epost, anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

• har rätt till information om föreningens angelägenheter,

• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan,

• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,

• skall betala medlemsavgift senast den 31/10

 

 

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

14 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet hålls i juli eller augusti månad. Kallelse till årsmötet eller extra föreningsmöte sker genom annonsering i lokalpressen samt på föreningens hemsida senast en månad före årsmötet. Frågor och förslag som medlem vill ha behandlade vid styrelse- eller föreningsmöte skall inlämnas skriftligen till styrelsen löpande. Dessa frågor och förslag tas upp på nästkommande styrelse- eller föreningsmöte.

15 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

16 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

För att äga rösträtt på årsmöte skall medlem ha erlagt medlemsavgift. Medlem äger rätt att låta sig representeras av annan familjemedlem.

17 § Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

18 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

19 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

20 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet. (vem som har rösträtt)

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 2 år;

b) föreningens vice ordförande för en tid av 2 år;

c) föreningens kassör för 2 år

d) föreningens sekreterare för 2 år

e) tre suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år;

f) 2 revisorer för en tid av ett år.

I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

g) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

21 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en 10 av föreningens röstberättigade medlemmar begär det.

VALBEREDNINGEN

22 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och 1 övrig ledamot valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordförande så bestämmer. Valberedningen skall senast 2 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

REVISORER

23 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

24 § Sammansättning

Styrelsen består av fyra ledamöter, varav en ordförande, en vice ordförande, en kassör och en sekreterare, samt tre suppleanter. Ledamöterna väljs av årsmötet för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år, varvid tillses att ordförande och kassör inte avgår samtidigt. Suppleanter väljs för en tid av ett år. Avgående ledamot och suppleant kan återväljas. Årsmötet utser ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare medan styrelsen i övrigt konstituerar sig självt.

25 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

• verkställa av årsmötet fattade beslut,

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

• ansvara för och förvalta föreningens medel,

• tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 §, och

• förbereda årsmöte.

26 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsför om ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande och dessa är ense om beslutet, eller om minst fem ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

27 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.